Trygghet och trivsel

Alla ska uppleva att de är trygga och säkra i sin skola eller fritidsverksamhet och arbeta aktivt för att skapa trygghet och trivsel bland barn och ungdomar.

Utgångsarbetet för arbetet är att förebygga och hantera otrygghet och vantrivsel, säkerställa arbetsro och upprätthålla nolltolerans avseende mobbning och kränkande behandling.

Inom Västra Berga skolområde finns en trygghet och ett gemensamt engagemang från alla vuxna i verksamheten. Vi tar ansvar för ditt barn under hela dagen. Ditt barn lär känna fler vuxna och fler barn allt eftersom.