Elevinflytande

För oss på Västra Berga är ditt inflytande som elev väldigt viktigt. Vi uppmuntrar alla elever till att ta ansvar för sitt arbete i skolan och att ingå i något av skolans olika råd. 

Eleverna ska känna att de är delaktiga under hela skoldagen dels under sitt arbete och dels vad gäller andra aktiviteter och kring frågor som berör eleven och bidrar till att tiden i skolan blir meningsfull, begriplig och hanterbar.

Engagera dig!

Eleverna har stor delaktighet vid planeringen av olika teman, olika aktiviteter och klassråd. Genom våra olika råd får eleverna möjlighet att under demokratiska former påverka sin vardag. De olika råden träffas en stående tid varje månad under ledning av en ansvarig pedagog.

Mötet är förberett i de olika elevgrupperna som diskuterat punkter att ta med på de olika råden. Alla möten har en vald sekreterare och ordförande och det som beslutats på mötet återkopplas till varje elevgrupp i form av protokoll och att ansvarig elev berättar om mötet. Vill man som elev engagera sig i något råd är det bara att kontakta sin klasslärare eller mentor.