Elevens utveckling

Vi är noga med att dokumentera och följa upp varje elevs utveckling.

Skriftliga omdömen

Varje elev får varje termin skriftliga omdömen. Omdömet ska visa på elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne.

Dokumentation

I Unikum planeras/dokumenteras elevens arbete i förhållande till kursplanens mål och kommuniceras med elev och vårdnadshavare. I samband med utvecklingssamtalet skrivs en individuell utvecklingsplan (IUP). Den ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas enligt läroplan och kursplan. IUP:n ska även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram syftar till att tydliggöra elevens behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet föregås av en pedagogisk kartläggning där elevens styrkor och behov framkommer. Arbetet med åtgärdsprogram kan ses som en process där uppföljning och utvärdering regelbundet görs för att inriktningen mot målen inte ska förloras.

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som kontinuerligt följs upp. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad man behöver utveckla vidare. I årskurs 3, 6 och 9 har eleverna nationella prov.