Så blir vi bättre

Vi använder oss av olika metoder och verktyg för att ständigt kunna bli bättre och utveckla vår verksamhet.

Kvalitetsredovisning

Syftet med kvalitetsredovisningarna är att stärka kvalitetsarbetet på förskolor och skolor. Kvalitetsredovisningarna är en viktig del i Skol- och fritidsnämndens uppföljning av verksamheten, och är också en information till föräldrar och elever. Kvalitetsredovisningen är en betydelsefull del i verksamhetens kvalitetsarbete. Redovisningen visar hur långt verksamheten har kommit i sin strävan mot målen samt arbetet med att utveckla verksamheten ytterligare.

Qualis

Qualismodellen är ett verktyg som ger skolledning och pedagoger ett tydligt svar på var verksamheten står och vilken väg man bör ta i det fortsatta kvalitetsarbetet. Verktyget söker i första hand inte att mäta kvalitet utan mer värdera den utifrån en matris med elva olika kvalitetsindikatorer. Med hjälp av insamlad dokumentation, intervjuer, enkäter och dokument självvärderar man förskolans/skolans arbete.